top of page
Search

Kto a kedy musí podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Blíži sa koniec januára, kedy je čas sa zamyslieť či máte povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.Ako zistíte, či máte podať daňové priznanie?


V jednoduchosti, ak počas roka nedošlo k žiadnym zmenám v nehnuteľnostiach, ktoré vlastníte, máte v


nájme či užívate, daňové priznanie k dani z nehnuteľností nepodávate.


Ak ste sa v predchádzajúcom roku stali vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, alebo došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo vám zaniklo vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, ste povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností.


Čo znamená, že došlo k zmene?


Najčastejšie zmeny, ktoré majú vplyv na podanie daňového priznania :


  • nadobudnutie nehnuteľnosti – či už kúpou, darom, dedením, dražbou, majetkovýmvysporiadaním napr. po rozvode alebo kolaudáciou a pod. : vzniká daňová povinnosť


  • zánik vlastníctva nehnuteľnosti – predajom, darovaním, zbúraním stavby a pod. : zaniká daňová


povinnosť
  • zmena nehnuteľností – zmeny v užívaní stavby, zmeny druhu alebo výmery pozemku: mení sa daňová povinnosť

  • dlhodobý nájomný vzťah - ide o dlhodobý nájom pôdy min. 5 rokov a tento vzťah jezapísaný v katastri : daňové priznanie nepodáva vlastník pozemku, ale nájomca, čiže napr.
družstvo

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti musíte podať do 31. januára na príslušnom mestskom aleboobecnom úrade v ktorého katastri sa daná nehnuteľnosť nachádza. Výnimkou sú nehnuteľnostinadobudnuté dedením a dražbou, vtedy musíte daňové priznanie podať do 30 dní od vzniku daňovejpovinnosti.K priznaniu priložte dokumenty, ktoré potvrdzujú zmenu vlastníctva na základe predaja a kúpy, dedičstva, darovania a pod. (napr. kópia rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, rozhodnutie o dedičstve a pod.).Ak máte nejaké otázky som Vám k dispozícii :)

51 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Renáta  Leščinská

Tel. číslo: 0917 840 903 

Email: rlescinska@gmail.com

Kancelária:

Mlynská 28
Košice

bottom of page